-+ Sunna.dk - Bukhari / Tvang

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 89. Tvang
كتاب الإكراه