-+ Sunna.dk - Bukhari / Blodpenge

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 87. Blodpenge
كتاب الديات