-+ Sunna.dk - Bukhari / Strafferet

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 86. Strafferet
كتاب الحدود