-+ Sunna.dk - Bukhari / Ed & løfter

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 83. Ed & løfter
كتاب الأيمان والنذور