-+ Sunna.dk - Bukhari / Afvaskning med rent jord

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 7. Afvaskning med rent jord
كتاب التيمم