-+ Sunna.dk - Bukhari / Profetens eksegese af Koranen

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 65. Profetens eksegese af Koranen
كتاب التفسير