-+ Sunna.dk - Bukhari / At kæmpe for Allahs skyld

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 56. At kæmpe for Allahs skyld
كتاب الجهاد والسير