-+ Sunna.dk - Bukhari / Testamente

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 55. Testamente
كتاب الوصايا