-+ Sunna.dk - Bukhari / Vidner

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 52. Vidner
كتاب الشهادات