-+ Sunna.dk - Bukhari / Pantsættelse

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 48. Pantsættelse
كتاب الرهن