-+ Sunna.dk - Bukhari / Stedfortræder forretning

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 40. Stedfortræder forretning
كتاب الوكالة