-+ Sunna.dk - Bukhari / Kafalah

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 39. Kafalah
كتاب الكفالة