-+ Sunna.dk - Bukhari / Shuf'a

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 36. Shuf'a
كتاب الشفعة