-+ Sunna.dk - Bukhari / Fordelen ved laylatul qadr

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 32. Fordelen ved laylatul qadr
كتاب فضل ليلة القدر