-+ Sunna.dk - Bukhari / At påkalde Allah om regn

Sahih al-Bukhari

صحيح البخاري

KAPITEL 15. At påkalde Allah om regn
كتاب الاستسقاء