بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

1

Tâ-Hâ.

طه

3

men som en påmindelse til den der nærer frygt,

إِلّا تَذكِرَةً لِمَن يَخشىٰ

5

Den Nådige, som har indtaget Tronen.

الرَّحمٰنُ عَلَى العَرشِ استَوىٰ

9

Er beretningen om Moses [Mûsâ] ikke nået frem til dig?

وَهَل أَتاكَ حَديثُ موسىٰ

11

Da han kom derhen, blev han tilråbt: ”O Moses!

فَلَمّا أَتاها نودِيَ يا موسىٰ

17

Og hvad er det, som du har i din højre hånd, O Moses?”

وَما تِلكَ بِيَمينِكَ يا موسىٰ

19

Han sagde: ”Kast den ned, o Moses!”

قالَ أَلقِها يا موسىٰ

23

for at Vi kan vise dig nogle af Vore store tegn.

لِنُرِيَكَ مِن آياتِنَا الكُبرَى

25

قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري

26

og gør mit hverv let for mig,

وَيَسِّر لي أَمري

27

og løsn op for knuden på min tunge,

وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني

28

så de kan forstå min tale.

يَفقَهوا قَولي

29

Og skænk mig som rådgiver fra min familie

وَاجعَل لي وَزيرًا مِن أَهلي

30

Aron [Hârûn], min broder.

هارونَ أَخِي

31

Forstærk min ryg med ham,

اشدُد بِهِ أَزري

32

og lad ham få del i mit (profet)hverv,

وَأَشرِكهُ في أَمري

33

for at vi kan lovprise dig i rigt mål,

كَي نُسَبِّحَكَ كَثيرًا

34

og ihukomme dig i rigt mål.

وَنَذكُرَكَ كَثيرًا

35

Du har bestemt indsigt i os!”

إِنَّكَ كُنتَ بِنا بَصيرًا

36

Han sagde: ”Hvad du har bedt om, er blevet dig givet, o Moses!

قالَ قَد أوتيتَ سُؤلَكَ يا موسىٰ

37

Vi viste dig bestemt også velvilje en anden gang,

38

da Vi indgød din moder (at gøre) hvad Vi indgød:

41

Jeg har formet (og udvalgt) dig for Mig selv.

وَاصطَنَعتُكَ لِنَفسِي

43

Gå I begge til Farao! For han er gået til yderligheder.

49

(Farao) Han sagde: ”Hvem er da jeres Herre, o Moses?”

قالَ فَمَن رَبُّكُما يا موسىٰ

67

Da følte Moses en frygt i sit indre.

فَأَوجَسَ في نَفسِهِ خيفَةً موسىٰ

68

Vi sagde: ”Frygt ikke! Du vil bestemt få overtaget.

79

Farao ledte sit folk vild – han retledte det ikke.

93

i at følge mig? Har du trodset min befaling?”

95

قالَ فَما خَطبُكَ يا سامِرِيُّ

106

og gøre dem til en flad slette,

فَيَذَرُها قاعًا صَفصَفًا

107

hvor du hverken ser kløft eller bakke.”

لا تَرىٰ فيها عِوَجًا وَلا أَمتًا

118

119